Đá gà chồng độ A.Lâm 2650g - A.Bảo 2430g

Đá gà chồng độ A.Lâm 2650g - A.Bảo 2430g
Đá gà chồng độ A.Lâm 2650g - A.Bảo 2430g